پروژهای دانشگاهی::کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله (ویژه فنی مهندسی و علوم پایه)

کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله (ویژه فنی مهندسی و علوم پایه) 
همراه با فیلم آموزشی
تالیف :
دکتر خلیل رضایی، سعید جوی زاده، مرضیه نعمتی 
تلفن فروش:
07132320953
09382252774
آدرس :
شیراز -خیابان فلسطین -چهار راه حکیمی -موسسه چشم انداز 
www.gisland.org
فهرست مطالب:
پیشگفتار               7
راهنمای استفاده از کتاب   8
اصطلاحات رایج در مقاله نویسی       10
انتخاب موضوع(Subject) 21
1-3- هدف از انتخاب موضوع           22
2-3- مثال های کاربردی   23
1-2-3-  استفاده از تجارب شخصی                23
2-2-3- ارتباط با دانشمندان و اساتید به نام در مجامع بین المللی         23
3-2-3- استفاده از معروفترین کلید واژه های هر رشته             23
4-2-3- استنتاج از نظریه ها و فرضیه ها      24
5-2-3- استفاده از کتب تخصصی لاتین       24
6-2-3- مقالات علمی پژوهشی و ISI             24
7-2-3- اولویت های پژوهشی دولت ها، دانشگا ها، شرکت ها و موسسات خصوصی             25
8-2-3- شرکت در جلسیات دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری          26
9-2-3- فیلم های مستند و شبکه های خبری             29
10-2-3- اولویت های پژوهشی انجمن های علمی داخلی و خارجی          29
11-2-3- نگاه به محورهای کنفرانس ها و همایش هاو سمینارها               29
12-2-3- ایده گرفتن،خودیادگیری و فرایند آموزش از طریق اینترنت     31
3-3-اشتباهات رایج          32
4-3- تکلیف        32
عنوان(Title)        33
1-4- هدف از عنوان            34
2-4- مثال های کاربردی   35
3-4- اشتباهات رایج         36
4-4- تکلیف        37
نویسندگان(Authors)      38
1-5- هدف از نویسندگان  39
1-1-5- نگارش لیست نویسندگان  39
2-1-5- فزودن افیلیشن نویسندگان              39
3-1-5- نگارش مشخصات نویسنده رابط      40
2-5- مثال های کاربردی   41
3-5- اشتباهات رایج         43
4-5- تکلیف        43
چکیده(Abstract)             44
1-6- هدف از چکیده(Abstract)   45
1-1-6- ساختار يا محتواي يک چکيده          46
2-1-6- مشکل    46
3-1-6- ارائه هدف دريک يا دو جمله             46
4-1-6- داده‌ها(Data)      46
5-1-6- جامعه پژوهش      47
6-1-6- تکنیک‌های آماری و مدل های ریاضی             47
7-1-6- ارائه نتایج             47
8-1-6- ارائه تفسیر           47
2-6- مثال های کاربردی   47
3-6- اشتباهات رایج         53
4-6- تکلیف        54
جملات پرکاربرد در چکیده(Abstract)          54
کلمات کلیدی(KeyWords)            57
1-8- هدف از کلمات کلیدی             58
2-8- مثال های کاربردی   58
3-8- اشتباهات رایج         60
4-8- تکلیف        61
مقدمه(Introduction)    62
1-9- هدف از مقدمه           63
2-9- ساختار مقدمه          64
3-9- مثال های کاربردی   67
4-9- اشتباهات رایج         79
5-9- تکلیف        80
جملات پرکاربرد در مقدمه 81
مواد و روش ها(Materials and Methods)              91
1-11- هدف از مواد و روش ها            92
1-1-11- معرفی پروژه         94
2-1-11- روش شناسی      95
3-1-11- ابزار پژوهش        95
4-1-11- جامعه پژوهش     95
5-1-11- محدوده و محدودیت ها    95
2-11- مثال های کاربردی  96
3-11- اشتباهات رایج        105
روش های پرکاربرد در فنی مهندسی               107
1-12-روش المان محدود   108
2-12- روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات            111
3-12- دینامیک سیالات محاسباتی  Computational fluid dynamics (CFD)          113
4-12- رگرسیون 116
5-12- تکلیف      117
جملات پرکاربرد در مواد و روش ها   118
نتایج(Results)   124
1-14- هدف از نتایج           125
1-1-14- ساختار نتایج یا یافته ها:  125
2-1-14- یافته ها و نتایج توصیفی  126
3-1-14- یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی            126
2-14- ارائه نتایج یا یافته ها:            127
1-2-14- ارائه نتایج به صورت جدا  127
2-2-14- ارائه نتایج به صورت مجزا                127
3-14- چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها:                           128
4-14- مثال های کاربردی130
5-14- اشتباهات رایج       137
6-14- تکلیف      138
جملات پرکاربرد در نتایج   139
بحث(Discussion)             143
1-16- هدف از بحث            144
2-16- مثال های کاربردی 145
3-16- اشتباهات رایج       148
4-16- تکلیف      148
جملات پرکاربرد در بحث    149
نتیجه گیری(Conclusion)              154
1-18- هدف از نتیجه گیری              155
2-18- ساختار بخش بحث و نتیجه‌گیری       155
3-18- مثال های کاربردی 155
4-18- اشتباهات رایج       161
5-18- تکلیف      162
جملات پرکاربرد در نتیجه گیری       163
پیشنهادات(Further Research)  166
1-20- هدف از پیشنهادات 167
2-20- مثال های کاربردی 167
3-20- اشتباهات رایج       168
4-20- تکلیف      168
جملات پرکاربرد در پیشنهادات         169
تقدیر و تشکر(Acknowledgments)           172
1-22- هدف از تقدیر و تشکر            173
2-22- مثال های کاربردی 173
3-22- اشتباهات رایج      174
4-22- تکلیف      174
جملات کاربردی در تقدیر و تشکر     175
منابع(References)          178
1-24- هدف از منابع          179
1-1-24-  شیوه های استناد برون متنی         180
1-1-1-24 شیوه نامه ونکوور(Vancouver system)                180
2-1-1-24-شیوه نامه شیکاگو(Documentary- Note or Humanities Style)          181
2-1-24- شیوه های استناد درون متنی        181
1-2-1-24- شیوه انجمن روانشناسی آمریکا(American Psychology Association =APA)   181
3-1-24- شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا(Modern Language Association =MLA)       181
2-24- استناد به منابع چاپی در شیوه APA 182
1-2-24- اثر دارای یک پدید آورنده               182
2-2-24- اثر دارای دو پدید آورنده 183
3-2-24-اثر دارای سه تا پنج نویسنده          184
4-2-24- اثر دارای شش یا بیشتر پدید آورنده             185
5-2-24- گروه به عنوان نویسنده   186
6-2-24-  اثر دارای نویسنده مجهول             187
7-2-24- اثر با تاریخ نشر نا معلوم 187
8-2-24- دو یا چند اثر از پدید آورندگان مختلف       188
9-2-24- چند اثر از یک نویسنده در سالهای مشابه   189
10-2-24-استناد به بخش خاصی از یک منبع یا نقل قول          190
3-24- درج منابع در فهرست مأخذ                192
1-3-24-استناد به کتاب در فهرست مأخذ   192
2-3-24- استناد به کتاب دارای مؤلف و مترجم          196
3-3-24- استناد به فصلی از کتاب در فهرست مأخذ 196
4-3-24- استناد به فصل ترجمه شده از کتاب در فهرست مأخذ              198
5-3-24- استناد به مدخل واژه نامه، دائره المعارف، و کتب مرجع در فهرست مأخذ            198
6-3-24-استناد به مقاله نشریه یا مجله در فهرست مأخذ        199
7-3-24- استناد به مقاله مجله، با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر در فهرست مأخذ        200
8-3-24- استناد به مقاله ترجمه شده مجله در فهرست مأخذ 200
9-3-24-استناد به مقاله ای از مجموعه منتشر شده یک کنفرانس در فهرست مأخذ          201
10-3-24-استناد به مقاله منتشر نشده یک کنفرانس در فهرست مأخذ 201
11-3-24- استناد به پایان نامه در فهرست مأخذ        202
12-3-24- استناد به منابع دیداری و شنیداری (لوح فشرده، نوار کاست، نوار ریل، نوار ویدئو) در فهرست مأخذ           204
13-3-24- استناد به نرم افزار رایانه ای در فهرست مأخذ         205
4-24- قواعد استناد به منابع الکترونیکی     206
1-4-24- استناد در متن   206
2-4-24- استناد در فهرست مآخذ 207
5-24- ستناد به نسخه الکترونیکی مقاله یک نشریه چاپی        207
6-24- استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی          210
7-24- استناد به یک مدرک موجود در وب گاه            211
8-24- استناد به یک مدرک دریافت شده از وب گاه یک دانشگاه یا سازمان:        212
9-24- مثال های کاربردی 214
10-24- اشتباهات رایج     216
11-24- تکلیف    216
آماده کردن مقاله برای ژورنال           217
1-25- هدف از ارسال مقاله              217
2-25- مثال های کاربردی                220
3-25- اشتباهات رایج      229
4-25- تکلیف     229
ارسال مقاله(Submit)       230
1-26- ارسال مقاله برای مجلات خارجی        231
2-26- ار سال مقاله ازطريق سيستم آنلاين  231
Open Acess 6-26- ارسال مقاله به مجلات3-26- ار سال مقاله از طريق ايميل به سردبير              231
1-3-26- ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين (تحت برند Scholar One )           231
2-3-26-    ازطريق سيستم آنلاين (ارسال مستقیم در سایت ژورنال)    241
4-26- از طريق ايميل به سردبير      264
5-26- از طريق سايت مجله             265
7-26- اشتباهات رایج      307
8-26- تکلیف     307
پیوست   308
فهرست منابع       312
 کلمات کلیدی:
 کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله، فنی مهندسی، علوم پایه، آموزش اصول نگارشات علمی، دکتر خلیل رضایی، سعید جوی زاده، مرضیه نعمتی، pdf نگارش مقاله علمی،آموزش مقاله نویسی،آموزش مقاله نویسی ISI،آموزش نگارش مقاله علمی،دانلود pdf نگارش مقاله علمی،دانلود آموزش مقاله نویسی،دانلود آموزش نگارش مقاله علمی،دانلود پی دی اف آموزش مقاله نویسی،دانلود رایگان نگارش مقاله علمی،دانلود کتاب آموزش مقاله نویسی،دانلود کتاب آموزش مقاله نویسی ISI،دانلود کتاب آموزش نگارش مقاله علمی،دانلود کتاب نگارش مقاله علمی،کتاب آموزش نگارش مقاله علمی،کتابخانه آنلاین،کتابخانه اینترنتی،مطالعه آنلاین،مطالعه آنلاین کتاب نگارش مقاله علمی،مطالعه آنلاین نگارش مقاله علمی،نگارش مقاله علمی،
 
 


نام : سعید جوی زاده
ایمیل :
تلفن: 07132320953
نوع : فروش
تاریخ بروزرسانی : چهارشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
انقضا : سه شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
قیمت: 30000 تومان
استان : فارس
آدرس : شیراز، خیابان فلسطین (باغشاه)، چهار راه حکیمی، طبقه ی فوقانی کفش فروشی چنته
بازدید : 116


تماس با آگهی‌دهنده

[?]
[?]
لطفا متن داخل تصویر بالا را وارد کنید.
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید

آگهی‌های جدید پروژهای دانشگاهی

موسسه علمی پژوهشی ایران تی پی

استان : تهران

تلفن: 09120831433

http://www.irantp.ir

کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله (ویژه فنی مهندسی و علوم پایه)

نام : سعید جوی زاده

استان : فارس

تلفن: 07132320953

اولین مرکز جامع انجام خدمات دانشجویی

نام : ماد دانش پژوهان

استان : تهران

تلفن: 02144268537-09102340118

کلیه خدمات پروپوزال و سمینارهای دانشجویی

نام : ماد دانش پژوهان

استان : تهران

تلفن: 02166752731-09102340118

http://www.118DANESHGAH.COM

دانلود پروژه آماده متلب و مقاله ترجمه شده

نام : موسسه پویان

استان : اصفهان

تلفن: 03134446224

http://www.pooyanins.com

سفارش پروژه و پایان نامه

نام : سید محمد علوی

استان : فارس

تلفن: 09176858460


آگهی های مشابه

اعطای نمایندگی پنل اس ام اس برتر
اعطای نمایندگی پنل اس ام اس برتر

اس ام اس برتر: ارائه دهنده انواع پنل های نمایندگی پنل اس ام اس با تعرفه پیامک ارزان ارائه دهنده انواع پنل اس ام اس با کمترین قیمت و پایینترین تعرفه sms ارائه دهنده پنل های ارسال و دریافت اس ام اس تحت وب با قابلیت اتصال به وبسرویس جهت ارائه به اشخاص ...

استان : فارس | دسته : خدمات اس ام اس | تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

فروش انواع دستگاه ها ي حكاكي وبرش ليزري
فروش انواع دستگاه ها ي حكاكي وبرش ليزري

شرکت دید افزار جنوب فروش لیزر های حکاکی و برش فلزات و غیر فلزات یک فرصت شغلی پر درآمد با سرمایه ای اندک فروش.نصب وراه اندازی و آموزش کار با کلیه دستگاههای حکاکی و برش لیزری  لیزرهای yag و CO2 جهت حکاکی و برش روی فلزات و غیر فلزات ...

استان : فارس | دسته : چاپ و تبلیغات | تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

فروش انواع دستگاه ها ي حكاكي وبرش ليزري درشيراز
فروش انواع دستگاه ها ي حكاكي وبرش ليزري درشيراز

شرکت دید افزار جنوب فروش لیزر های حکاکی و برش فلزات و غیر فلزات یک فرصت شغلی پر درآمد با سرمایه ای اندک فروش.نصب وراه اندازی و آموزش کار با کلیه دستگاههای حکاکی و برش لیزری  لیزرهای yag و CO2 جهت حکاکی و برش روی فلزات و غیر فلزات ...

استان : فارس | دسته : الکترونیک | تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

فقط با 5000 تومان صاحب وب سایت با تمامی امکانات شوید
فقط با 5000 تومان صاحب وب سایت با تمامی امکانات شوید

نقش سایت فقط با پنج هزار تومان صاحب یک وب سایت با تمامی امکانات شوید. با قابلیت : درج اخبار،تصاویر،بنر و فایل های فلش،درگاه پرداخت آنلاین،لینک،تبلیغات و... با قابلیت افزودن قالب ، منو و زیرمنوهای بسیار زیاد با قابلیت ایجاد فروشگاه اینترنتی با دا ...

استان : فارس | دسته : طراحی وب | تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

ترمووود thermowood سامان سازان
ترمووود thermowood سامان سازان

ترمووود ThermoWood سامان سازان اجرا و طراحی نمای ساختمان، نمای چوبی، چوب نما، چوب کف، کفپوش چوبی، ترمووود، ترموود، ساخت آلمان، WIEDEHOPF ThermoWood (ترمووود) به چوب‌های فرآوری شده در شرایط خاص دما و رطوبت اطلاق می‌شود. این فرایند توسط انج ...

استان : فارس | دسته : خدمات ساختمانی | تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۵